morabatí

maravedís (es)
m
Numismàtica i sigil·lografia

Moneda d’or almoràvit el valor de la qual correspon al del dinar (3,85 g).

Circulà abundantment a Catalunya, durant el s XII i la primeria del XIII. N'hi ha documentació des del 1105 i hi apareix esmentada amb noms diferents: marins, meliquins, ajadins, pupins, al·lusius al seu origen.