nitrat de potassi

KNO3
m
Química

Sòlid cristal·lí, higroscòpic, de gust salí, soluble en l’aigua, que es fon a 337°C.

Hom l’obté per reacció del clorur de potassi amb l’àcid nítric, i es troba també a la natura associat amb el guano. Fou emprat antigament en la fabricació de la pólvora, i actualment troba aplicació en la preparació d’adobs especials.