nom de domini

m
Electrònica i informàtica

Part final d’una adreça d’internet que indica la situació geogràfica d’un ordinador o el tipus d’organització a què pertany i el sector o empresa de què forma part.

Un nom de domini és, en el context del sistema de noms de domini, un nom per a identificar un cert objecte lògic o físic. Permet associar a cada nom de domini un o mes registres de recurs, que contenen informació sobre l’objecte, com per exemple una adreça IP. El sistema DNS entén que els noms de domini estan organizats jeràrquicament i que identifiquen els nodes d’un arbre de noms lògic. Cadascun dels nodes en aquest arbre té associada una etiqueta, i el nom de domini d’un node és la concatenació de la seva etiqueta amb la dels nodes superiors, en ordre ascendent, fins a arribar a l’arrel de l’arbre (que no té etiqueta), separades per punts. Un exemple de nom de domini és www.enciclopedia.cat, on ‘‘www’’, ‘‘enciclopedia’’, ‘‘cat’’ i ‘‘(buit)’’ són la seqüència d’etiquetes dels nodes des del node associat amb el nom fins a l’arrel. S’entén per domini el conjunt format per tots els noms de domini dels nodes descendents d’un cert node. Per exemple, www.enciclopedia.cat i correu.enciclopedia.cat formen part del domini enciclopedia.cat. A la vegada, enciclopedia.cat forma part del domini cat. Es diu que és un subdomini d’aquest domini. Així, un (sub)domini es correspon a un subarbre de l’arbre lògic de noms del DNS.