nombre de Loschmidt

m
Física

Nombre de molècules contingut en la unitat de volum d’un gas ideal en condicions normals de pressió i temperatura (760 mm de Hg i 0°C).

És relacionat amb el nombre d'Avogadro per mitjà del volum molar, i val 2,68719 × 1025 m-3.