nombre de Rossby

m
Meteorologia

Valor del quocient entre la força d’inèrcia i la força de Coriolis en un fluid en rotació.