nombre màgic

m
Física

En un nucli atòmic, nombre de protons Z o de neutrons N que fa que una capa energètica sigui completa, la qual cosa confereix una gran estabilitat al nucli.

Els nombres màgics són: 2,8,20,28,50,82 i el 126. Si Z i N són tots dos nombres màgics, el grau d’estabilitat és encara més remarcable, com en els casos de 42He, 168O i 20882Pb.