nombre perfecte

m
Matemàtiques

Nombre enter que és igual a la suma de tots els seus divisors excepte ell mateix.

Així, per exemple, 28 és nombre perfecte, perquè 28 = 1 +2 +4 +7 +14.