nombre quàntic

m
Física

Cadascun dels valors discrets i adimensionals que apareixen en la resolució d’una equació que, en mecànica quàntica, defineix un aspecte determinat (nivell d’energia, moment magnètic, spin, etc) d’un sistema descrit en el marc de la mecànica quàntica.

Quan un conjunt de nombres quàntics individualitza totalment una partícula, hom diu que determina un estat quàntic. En l’estudi de l’àtom d’hidrogen segons la teoria de Bohr, l’estat quàntic d’un electró és caracteritzat per tres nombres enters (el nombre quàntic principal n, que pot prendre qualsevol valor entre 1 ∞. el nombre quàntic azimutal l, que pot variar entre 0 i n-1, i el nombre quàntic magnètic m, que pot tenir els valors compresos entre -l i +l i un nombre semisenar (el nombre quàntic de spin ms, que val +1/2 o -1/2) (àtom).