Novel·les

Títol amb què són conegudes diverses col·leccions de constitucions dels emperadors romans o bizantins, el caràcter comú de les quals és constituir afegits o modificacions a un codi emanat anteriorment.

Entre les Novel·les es destaquen les Postteodosianes (Novellae postteodosianae, emanades de TeodosiII, de Valentinià III i d’altres, després del Codex Theodosianus) i, sobretot, les Justinianees (Novel·lae Iustinianeae), emanades de Justinià, després de la publicació del Codi (534) fins al moment de la seva mort. Aquestes Novel·les formen part del Corpus Iuris Civilis i són conegudes a través de tres col·leccions, que difereixen pel que fa al nombre de les que integren cadascuna d’elles.