odontàlgia

odontalgia (es), toothache (en)
f
Patologia humana

Mal de dents.