Olf de Pròixida i de Centelles

(?, ? — Mallorca, 1425)

Baró de Llutxent i d’Almenara.

Fill i hereu de Nicolau de Pròixida i Carròs. Fou coper reial i uixer de Joan I, el qual el nomenà lloctinent de governador i alcaid d’Oriola (1387), càrrecs pels quals litigà amb Bernat de Senesterra, però el rei el confirmà el 1391. Assistí a les noces de la infanta Joana amb el comte Mateu I de Foix (1392). Acompanyà l’infant Martí a Sicília; amb ell trencà el setge dels rebels a Catània (1395) i fou governador de la ciutat fins el 1402. Lluità en el bàndol valencià dels Centelles contra els Soler. El rei Martí el féu camarlenc, i també ho fou de la reina Elionor, muller de Ferran I. Prengué part en l’ambaixada que, a Nàpols, tractà el matrimoni de l’infant Joan amb Joana II. Al mateix temps fou nomenat governador de Mallorca (1415). Sense descendència del seu matrimoni amb Caterina de Vilanova, nomenà successor el seu germà Joan.