ona electromagnètica

f
Física

Forma que adopta, en la seva propagació, l’energia electromagnètica, segons la teoria ondulatòria (equacions de Maxwell).

Les ones electromagnètiques es desplacen a la velocitat de la llum en el medi considerat i són ones transversals. La freqüència d’una ona electromagnètica és una constant que la caracteritza, i no varia en passar d’un medi a un altre, car l’energia E que transporten és E=hv (h = constant de Planck). En el buit, la longitud d’ona λ0 i la freqüència ν van lligades per la relació λ0 v=c, c essent la velocitat de la llum en el buit. En un medi material d’índex de refracció n, la velocitat de fase n de les ones electromagnètiques és v=c/n, i la relació anterior es converteix en λv=v, λ essent la nova longitud d’ona en el medi. Les ones lluminoses (o visibles), hertzianes, raigs X i raigs γ, entre altres noms, no són sinó ones electromagnètiques que es troben entre uns marges de freqüències determinats dins l'espectre electromagnètic