oració

f
Gramàtica

Unitat mínima de comunicació completa, autònoma sintàcticament, que relaciona i concerta un subjecte (o sintagma nominal) amb un predicat (o sintagma verbal).

És l’element bàsic del llenguatge, la unitat més gran de descripció gramatical. D’altres gramàtics l’anomenen també frase, proposició, nexe. Pot ésser simple o composta, segons que tingui un o més d’un predicat (un verb). Les oracions simples, des d’un punt de vista gramatical, poden ésser de predicat nominal (predicat): atributives ( atributiu); o de predicat verbal (predicat): predicatives (predicatiu); aquestes darreres poden ésser de verb sol o predicació completa: intransitives (intransitiu) i de verbs d'estat; i de verb amb complement o predicació incompleta: transitives (transitiu) —actives (actiu) o passives (passiu)—, reflexives (reflexiu), recíproques (recíproc), impersonals (impersonal). Des d’un punt de vista semàntic, poden ésser enunciatives (enunciatiu) o indicatives, de possibilitat, dubitatives (dubitatiu), optatives (optatiu), exhortatives (exhortatiu), afirmatives (afirmatiu), negatives (negatiu), interrogatives (interrogatiu), exclamatives (exclamatiu). Les oracions compostes poden ésser de juxtaposició, coordinació i subordinació. Les coordinades es poden dividir en copulatives (copulatiu), distributives (distributiu), disjuntives (disjuntiu), adversatives (adversatiu), il·latives (il·latiu), continuatives i causals (causal). Les subordinades es divideixen en substantives (substantiu) o completives (completiu), adjectives o relatives (relatiu) i adverbials (adverbial); les darreres poden ésser locals, temporals (temporal), modals (modal), comparatives (comparatiu), consecutives (consecutiu), condicionals (condicional) i concessives (concessiu).