oració interrogativa indirecta

proposició interrogativa indirecta
f
Lingüística i sociolingüística

Oració interrogativa subordinada introduïda per una conjunció o un pronom interrogatiu o subordinant.

No sol tenir la marca de l’entonació.