ordinador quàntic

m
Electrònica i informàtica
Física

Aparell capaç de fer càlculs utilitzant fenòmens propis de la mecànica quàntica amb la finalitat d’accelerar notablement (respecte a un ordinador com els existents actualment) la velocitat de càlcul.

En són exemples el principi de superposició i l’ús d’estats entrellaçats per a representar els bits d’informació (anomenats en aquest cas bits quàntics o qubits). Hi ha nombrosos sistemes candidats a esdevenir ordinadors quàntics, si bé per ara cap no ha aconseguit acomplir tots els requisits postulats per DiVincenzo (2000): escalabilitat (possibilitat d’incrementar el nombre de qubits utilitzats); possibilitat d’inicialitzar els qubits en un estat qualsevol; possibilitat de llegir els qubits; temps d’operació de les portes lògiques més curt que el temps de decoherència dels qubits, i possibilitat d’implementar un conjunt universal de portes lògiques.