Pandectes

Compilació de fragments de decisions i tractats de jurisconsults romans clàssics, distribuïda en 50 llibres.

L’emperador Justinià n'encarregà la formació a Tribonià ajudat de diversos altres juristes i fou promulgada el 16 de desembre de 533. Aquest recull es coneix també per Digest i forma part del Corpus Iuris Civilis. En els antics tractadistes de dret català i dret comú les cites de les Pandectes es fan mitjançant la sigla ff.