paradoxa

f

Opinió que sembla contrària al comú sentir, però que de fet és exacta.