parell astàtic

m
Física

Sistema astàtic format per dos imants iguals fixos sobre un mateix eix i disposats en sentit invers.

El moment magnètic total és nul. L’òrgan mòbil d’alguns aparells de mesura és format per un parell astàtic de manera que la bobina de l’aparell actua solament sobre un dels imants ( galvanòmetre de lord Kelvin).