parell motor

m
Tecnologia

Moment de gir que pot transmetre l’arbre d’un motor a l’arbre del mecanisme conduït a què està acoblat.

Generalment varia en funció del nombre de voltes de l’arbre motor segons una corba (corba de parell) les característiques de la qual són diferents segons el tipus de motor (tèrmic, elèctric, hidràulic, etc), i, a igualtat de tipus, són particulars de cada motor en concret; aquestes corbes són molt importants de cara a l’aplicació tècnica específica d’un motor. La relació entre la potència P, el nombre de voltes n i el parell M és donada per la relació M = 9 550 P/n, essent donades P en kW, n en rpm i M en Nm. D’aquesta equació resulta que, a igualtat de revolucions per minut, el parell augmenta amb la potència, i quan la potència resta constant, i el parell augmenta, el nombre de voltes per minut minva. Així, quan sobre l’arbre del mecanisme conduït apareix una resistència creixent (p ex, l’eix motriu de les rodes d’un vehicle quan aquest va de pujada), el nombre de voltes disminueix (el vehicle va més lent) si el motor no és capaç de proporcionar més potència i arriba a ofegar-se si la corba de parell no presenta el seu màxim a un nombre de revolucions relativament baix (motor elàstic).