parusia

f
Cristianisme

Manifestació escatològica del Crist com a Senyor i consegüent instauració definitiva del regne de Déu a la fi de la història.

Inclou el judici final i la resurrecció. Objecte central de l'esperança cristiana, pertany al querigma apostòlic. Acompliment de la salvació, fou anticipada i garantida en la resurrecció del Crist. Sense negar el seu caràcter temporal, és viscuda per la comunitat cristiana en la missió i, sacramentalment, en la litúrgia. Invocada en el Maranata (‘Veniu, Senyor’) dels primers cristians, és tema de l'anamnesi eucarística.