passiu

m
Economia

Suma de tots els deutes que en un moment determinat té pendents una empresa.

La diferència entre el valor de l’actiu i el del passiu dóna lloc al concepte de capital net o simplement net, que quantifica la situació patrimonial o valor net d’una empresa (actiu menys passiu, igual a net). Aquesta comparació es formalitza comptablement en el balanç de situació, bé que sota la forma: actiu, igual a passiu més net. Aquesta pràctica fa que en determinades ocasions hom empri el terme passiu en un sentit més ampli, referit a la suma del passiu pròpiament dit més el net; ambigüitat que no es dóna quan, en lloc de passiu, hom empra el terme exigible, que li és comptablement equivalent. Així, hom distingeix entre exigible a curt termini, exigible a mig termini, etc, en la classificació de les partides que formen el passiu en sentit estricte, segons el temps o les condicions en què els deutes hauran d’ésser pagats per l’empresa.