perceptivitat

f
Biologia

Facultat de rebre impressions sensorials i de transformar-les en sensacions.