Pere Joan Andreu

(València, segle XVI — València, segle XVI)

Doctor en teologia i dret, canonge de València i ardiaca de Morvedre, d’on percebia les primícies.

En aquesta darrera població fundà un pòsit de tipus castellà que descriví a Administració perpètua de cent cafissos de forment, per a què los pobres llauradors i hereters de la vila de Morvedre tinguen cada any forment per a sembrar ses terres, i heretats, sens pagar interés, ni creiximònia alguna (València 1605). Fou conegut també per Perandreu.