poliamida

f
Química

Cadascun dels composts polimèrics que contenen grups amido (-CO-NH-) repetits al llarg de la cadena principal del polímer.

Els tipus més importants de poliamides són, des d’un punt de vista comercial, les lineals alifàtiques, que poden ésser filades i són conegudes comercialment per nilons, les ramificades alifàtiques, obtingudes per reacció d’amines polifuncionals amb àcids polibàsics, les quals no són filades i troben aplicació industrial en la preparació de recobriments i adhesius, i les aromàtiques, obtingudes per condensació de clorurs de ftaloïl amb fenilendiamines, filables i amb excel·lents propietats tèrmiques. Alguns polímers naturals de gran importància biològica, com els pèptids i les proteïnes, tenen estructura de poliamida.