principi de Le Chatelier

m
Química

Principi segons el qual, en un sistema químic en equilibri sotmès a circumstàncies exògenes pertorbadores (com variació de la pressió, de la temperatura, etc), l’equilibri tendeix a desplaçar-se en el sentit de contrarestar l’acció produïda.

Aquest principi, anomenat també llei del desplaçament de l’equilibri, fou enunciat independentment per Le Chatelier i F. Braun, i és d’una gran importància en el camp de la fisicoquímica i en l’estudi dels desequilibris de fases i de les reaccions químiques.