programa de qualificació professional inicial

PQPI
m
Educació

Programa formatiu bàsic i professional, adreçat a joves entre 16 anys i 21 anys que no han assolit el títol de graduat en ESO, i que té per objectiu permetre la incorporació laboral en les millors condicions.

A més, aquests programes ofereixen també la continuïtat de l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada una prova d’accés. També donen opció, als joves que ho desitgin voluntàriament, de fer una formació complementària per tal d’obtenir el títol de graduat en ESO.

Es pretén que tots els alumnes assoleixin competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1 dins l’estructura actual del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, com també que tinguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria i puguin ampliar les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments mitjançant la continuïtat del seu itinerari formatiu.

Excepcionalment s’hi poden incorporar alumnes de 15 anys que compleixin determinades condicions. La durada conjunta dels mòduls obligatoris (A i B) és similar a un curs escolar: entre 800 i 1.000 hores. Els mòduls voluntaris són d’un mínim de 175 hores i són els que permeten d’obtenir el títol de graduat en ESO. Durant el curs 2009-2010 participaren en aquesta formació 6.281 alumnes i tots tingueren una primera experiència en el món laboral, fent pràctiques en empreses.

El 84% de l’alumnat superà els programes; l’11% obtingué fins i tot una qualificació igual o superior a 8. També el 36% de l’alumnat superà les proves d’accés i passà a un cicle formatiu de grau mitjà. La normativa que regula aquests programes es basa en la Llei Orgànica d’Educació (LOE) del 2006 (article 30), la Llei d’Educació de Catalunya del 2009 (article 60) i el Decret 140/2009, del 8 de setembre.