protoctists

m
pl
Protistologia

Regne dels éssers vius que comprèn els protists i llurs descendents unicel·lulars directes, com ara les algues pluricel·lulars.