quantitatiu
| quantitativa

adj
Gramàtica

Dit de l’adjectiu, pronom o adverbi que expressa quantitat sense precisar-la.

En català són: quant, molt, tant, poc (de dues terminacions, tant al singular com al plural); bastant, gaire (d’una terminació per al singular i una per al plural); més, menys, massa, força, que, gens, prou (invariables). Tots ells, emprats com a adjectius, llevat de massa, força i que, poden ésser usats també seguits de la preposició de.