Quatre Gats

Revista Quatre Gats (núm. 1, febrer de 1899)

Revista artística i literària apareguda a Barcelona del febrer al 25 de maig de 1899.

En sortiren quinze números. Fou dirigida per Pere Romeu, que en redactava els davantals. Hi col·laboraren, entre altres, Miquel Utrillo, Josep M. Roviralta, Ramon Reventós i Frederic Pujulà, i hi dibuixaren Ramon Casas —que hi publicà, entre altres treballs, alguns dels seus famosos retrats al carbó—, Mir, Pichot, Nonell, Rusiñol, Gosé, Opisso, Riquer, etc. Portaveu de les activitats i inquietuds del grup d'Els Quatre Gats, fou l’antecedent immediat de la més ambiciosa Pèl & Ploma.