quilla

quilla (es), keel (en)
f
Transports

Peça longitudinal metàl·lica o de fusta, que pot ésser considerada la base de tota l’estructura de l’embarcació i el seu eix longitudinal.

És la primera que hom col·loca en la construcció d’una embarcació, disposada de proa a popa, a la part inferior del buc, i prolongada a proa per la roda i a popa pel codast. En les embarcacions de fusta, la quilla consisteix en una biga de secció rectangular, composta per dues o més peces de fusta seleccionada —sense nusos i ben assecada—, generalment d’avet, de pi o de roure, unides pels extrems i a les quals són encaixades les varengues, les quadernes i algunes peces del folre. En les embarcacions de construcció metàl·lica la quilla és, de fet, la traca central del fons i pot ésser constituïda per barres planes i llargues, disposades verticalment i unides pels extrems, o bé per planxes de ferro o d’acer disposades horitzonalment sota les varengues. En el primer cas, la quilla suporta les traques, que hi són fixades amb angles o soldades, i aquestes suporten les varengues, fixades de la mateixa manera. En el cas de la quilla constituïda per planxes horitzontals, aquella suporta la traca, que hi és fixada, i aquesta la sobrequilla, la qual suporta les varengues a través d’unes altres planxes verticals.