Radio Nacional de España

RNE (sigla)

Organisme de radiodifusió de l’Estat espanyol.

Hom intentà crear una emissora estatal el 1934, quan es promulgà la llei de radiodifusió, però la guerra civil ajornà aquest projecte fins el 1937, que s’instal·là a Salamanca la primera emissora. El creixement a les altres províncies de l’estat fou molt ràpid. Les emissores que l’integraven foren propietat de l’estat, que monopolitzà, així, la informació del país. El 1973, juntament amb Televisión Española constituí l’ens públic Radiotelevisión Española.