rang d’una aplicació lineal

m
Matemàtiques

Rang de qualsevol matriu que representi l’aplicació.

És la dimensió del més gran subespai de l’espai de partida en el qual la restricció és bijectiva.