raticida

m
adj
Farmàcia

Dit del tòxic emprat per a exterminar les rates.

N'hi ha d’efecte immediat, dins les 24 hores: escil·la, fòsfor blanc, arsènic, estricnina, cianur potàssic, carbonat bàric, fluoroacetat sòdic (1080), 2-cloro-4-dimetilamino-1-metilpiridina (Castrix), alfa-naftil urea (Antu). D’altres, derivats de la dicumarina, donen lloc a hemorràgies internes que provoquen la mort de l’animal en 5 o 6 dies. D’aquesta manera la rata no desconfia de l’esquer. Els millors d’aquest tipus són el Warfarin (3-1'-fenil-2'-acetiletil-4-hidroxicumarina), el Tomorin (3(α-p-clorofenilβ-acetil-estil)-4-hidro xicumarina) i l'Ibys 152 (3(α-fenilβ-acetil-etil)-4-hidroxicumarina).