reacció de Schotten-Baumann

f
Química

Procediment simple i ràpid per a l’acilació d’alcohols i amines amb formació d’èsters i amides.

Hom la realitza agitant una mescla de l’alcohol i l’amina amb una base aquosa freda i un excés d’un halogenur d’acil, i transcorre d’acord amb l’esquema següent: