rector

m
Cristianisme

Sacerdot que governa una parròquia.

Segons el dret canònic, la té en propietat, per concurs o designació del bisbe o superior competent, i per tant és inamovible. Té com a missió primordial la cura d’ànimes i totes les obligacions i drets annexos a aquesta; ha de residir a la parròquia i és administrador dels seus béns. Estan reservats al rector l’administració d’alguns sagraments i sagramentals (baptisme, viàtic, unció dels malalts, matrimoni, funerals, benedicció de cases, de les fonts baptismals, etc). Té obligació de portar els llibres d’ànimes o de registre de baptismes, defuncions i casaments, i abans era el notari nat dintre la parròquia que autoritzava els documents (vendes, capítols matrimonials, testaments, etc). Té encara la facultat de poder rebre testaments o últimes voluntats amb l’obligació de fer-los inscriure immediatament al registre notarial.