responsabilitat extracontractual

f
Dret civil

Responsabilitat civil que brolla de tot dany, culpós o no, amb independència de qualsevol contracte.

A part les negligències no punibles hom és responsable, així, d’actes d’altres persones (el pare, dels del seu fill menor d’edat; el tutor, el mestre, dels de qui té al seu càrrec; etc), dels animals propis i dels danys que puguin causar a tercers en cas de perdre's o de marxar, i dels mateixos objectes sense vida i dels danys que puguin donar-se per llur causa (estat ruïnós d’un immoble, insuficient prevenció que un giny exploti, etc)