romanç de cec

m
Literatura

Narració en vers que era recitada o cantada per cecs especialment a les fires i festes dels pobles.

La temàtica es basava en fets famosos, reals o fantasiosos, capaços de satisfer l’interès i excitar la impressionabilitat del poble. Amb la impremta fou posada a l’abast d’un gran públic la producció literària oral i tradicional existent alhora que es creà una concreta cadena comercial: el text era encomanat per l’editor a un autor especialitzat i, després d’imprimir-lo en fulls o plecs solts de mòdic cost, el venia a llibreters i aquests als cantaires i recitadors populars, que directament el propagaven i el venien. Hom pot considerar el cec difusor com un continuador del joglar de l’edat mitjana, però que passà a viure, a més de la remuneració voluntària del seu treball, de la venda del producte imprès.