ròssec

m

Suma de les partides que figuren en una columna que passa a figurar com a sumand de la columna següent.