Sacre Imperi Romanogermànic

Primer Reich
Sant Imperi

Denominació encunyada al segle XV per a designar l’imperi fundat per Otó I el 962 en ésser coronat pel papa Joan XII.

Continuador de l’imperi Romà d’Occident (Roma) i de l'imperi Carolingi, el Sacre Imperi Romanogermànic comprenia, en un principi, el regne de Germània (Saxònia, Francònia, Suàbia, Baviera, etc.), el regne d’Itàlia i els annexos d’ambdós (Lorena, les marques orientals i el patrimoni de Sant Pere). L’Imperi s’eixamplà el 1032 amb la incorporació del regne de Borgonya, que incloïa la Provença, i a partir de mitjan segle XIII, gradualment, perdé els territoris meridionals (Itàlia, el Delfinat, els cantons suïssos, etc.), fins a coincidir gairebé els seus límits amb els del regne germànic.

L’Imperi, sorgit en una etapa de feblesa del papat, el tutelà fins a la segona meitat del segle XI, en què els enèrgics pontífexs Nicolau II (1059-61) i Gregori VII (1073-85) feren els primers passos vers la independència de l’Església: decret del 1059 adscrivint al col·legi de cardenals l’elecció dels papes, fins aleshores pràcticament en mans dels emperadors; decret del 1075 condemnant la investidura laica dels prelats; etc. La lluita subsegüent entre l’imperi i el papat pel dominium mundi, és a dir, per la governació temporal i espiritual de l’Occident europeu, tingué la seva primera manifestació en la lluita de les Investidures (1073-1122), amb què s’inicià la llarga decadència de l’Imperi, el qual havia assolit el seu zenit poc abans, en temps d’Enric III (1039-56). Les derrotes d’Enric IV, d’Enric V i dels seus successors foren aprofitades pels grans senyors feudals alemanys, que s’atribuïren nombroses prerrogatives en detriment de l’emperador, i també per les ciutats del nord i centre d’Itàlia, organitzades en municipis o comunes i temporalment agrupades (per exemple, la lliga Llombarda), que seguiren una política tortuosa amb l’objectiu d’alliberar-se de qualsevol autoritat.

Frederic II (1194-1250) temptà de revitalitzar l’Imperi desplaçant-ne l’eix cap a la Mediterrània i donant-li projecció marítima i mercantil, però no pogué vèncer la resistència dels seus vassalls ni la forta hostilitat de la teocràcia pontifícia (Innocenci III). En el llarg interregne que seguí la mort de Frederic II, Alemanya es convertí en una aglomeració de principats autònoms, mentre les ciutats italianes s’alliberaven definitivament de la sobirania imperial. L’emperador perdé la majoria dels limitats poders de què havia gaudit; l’imperi desaparegué com a institució efectiva. Però sobrevisqué la “idea imperial”, expressió d’un anhel de pau i unitat, difícil d’aconseguir a causa de l’evolució política, econòmica i cultural de l’Europa baixmedieval (estats nacionals, capitalisme comercial, laïcització, etc.).

Amb tot, a la Itàlia del segle XIV continuaren les lluites entre els partidaris del papa (güelfs) i els de l’emperador (gibel·lins) (güelf). Els intents de redreçament de Carles IV (Butlla d’or, el 1356, regulant l’elecció imperial) i de Maximilià I (establiment d’institucions comunes a tot Alemanya) fracassaren.

La Reforma protestant dividí Alemanya en principats catòlics, luterans, calvinistes, etc., sovint enfrontats, i evidencià el caràcter utòpic de la monarquia cristiana universal preconitzada per Carles V; i, a la fi de la guerra dels Trenta Anys, els tractats de la pau de Westfàlia (1648) reduïren l’Imperi a una ficció. Des d’aquest moment els Habsburg vienesos, que a partir del 1438, ininterrompudament, anaven ostentant la dignitat imperial, cercaren l’enfortiment de llur poder en l’ampliació de llurs dominis patrimonials a la conca danubiana, política que comportà el desplaçament de l’eix de l’Imperi cap al SE. La primacia d’Àustria dins l’àmbit alemany, indiscutida durant gairebé tres segles, començà a ésser disputada per Prússia a mitjan segle XVIII.

Les guerres napoleòniques comportaren la mutilació i simplificació de l’Imperi i un fort retrocés de la influència austríaca en benefici de França. D’acord amb la nova situació, el 6 d’agost de 1806 Francesc II renuncià el títol d’emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i prengué el d’emperador d’Àustria.

Emperadors del Sacre Imperi Romanogermànic

dinastia de Saxònia
Otó I el Gran 962-973
Otó II el Sanguinari 973-983
Otó III 983-1002
Enric II el Sant 1002-1024
dinastia sàlica
Conrad II el Sali 1024-1039
Enric III el Negre 1039-1056
Enric IV 1056-1106
Enric V 1106-1125
Lotari II el Saxó 1125-1137
dinastia dels Hohenstaufen
Conrad III 1138-1152
Frederic I Barba-roja 1152-1190
Enric VI 1190-1197
Felip de Suábia 1198-1208
Otó IV de Brunswick 1209-1218
Frederic II 1220-1250
Conrad IV 1250-1254
interregne: 1254-1273
dinasties diverses
Rodolf I d'Habsburg 1273-1291
Adolf I de Nassau 1292-1298
Albert I d'Habsburg 1298-1308
Enric VII de Luxemburg 1308-1313
Lluís IV el Bavarès 
(Frederic el Bell, corregent 1314-1330)
1314-1347
Carles IV de Luxemburg 1347-1378
Venceslau I de Luxemburg 1378-1400
Robert del Palatinat 1400-1410
Segimon de Luxemburg 1410-1437
dinastia dels Habsburg d'Àustria
Albert II 1438-1439
Frederic III 1440-1493
Maximilià I 1493-1519
Carles V 1519-1556
Ferran I 1556-1564
Maximilià II 1564-1576
Rodolf II 1576-1612
Maties 1612-1619
Ferran II 1619-1637
Ferran III 1637-1657
Leopold I 1658-1705
Josep I 1705-1711
Carles VI 1711-1740
Carles VII 1742-1745
dinastia dels Habsburg-Lorena
Francesc I 1745-1765
Josep II 1765-1790
Leopold II 1790-1792
Francesc II 1792-1806