salinitat absoluta

f
Geografia

Fracció de massa de material dissolt en aigua de mar que s’expressa en g/kg.

Si la composició és igual a la composició de referència de l’aigua de mar la salinitat absoluta és igual a la salinitat de referència. En general, però, no tenen perquè ser iguals i caldrà tenir en compte les variacions en la composició de l’aigua de mar. La salinitat absoluta és una variable clau en oceanografia ja que juntament amb la temperatura i la pressió determina la densitat de l’aigua de mar. Precisament, la nova equació d’estat de l’aigua de mar (TEOS-10) substitueix la salinitat pràctica per la salinitat absoluta com un dels seus arguments.