silícula

f
Botànica

Síliqua curta, de llargària no superior a tres vegades l’amplària.