Sindicatura de Comptes

Organisme fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic de Catalunya.

Té els precedents al segle XIII, quan la Generalitat instituí l’'oïdor de comptes' amb l’objectiu de controlar la gestió dels cabals públics i el mestre racional , funcionari reial encarregats de la fiscalització de les finances del rei.

Actua sobre les administracions de la Generalitat de Catalunya i local de Catalunya, i les entitats que en són dependents, participades o finançades majoritàriament, directament o indirecta. Té competència també sobre la comptabilitat dels processos electorals circumscrits a Catalunya. Creada per la Llei 6/1984, de 5 de març, és un òrgan previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1979, i ha estat modificada per llei el 1991, el 2002 i el 2004. Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya i exerceix les seves funcions per delegació d’aquest amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària. Pot actuar d’ofici o a instància del Parlament de Catalunya.

Formen la Sindicatura el ple, que entre altres funcions aprova els informes, els dictàmens i les consultes que emprèn, la comissió de govern, que aplica les disposicions emanades del ple, el síndic major, que presideix aquests dos organismes i el secretari general. Els set síndics són nomenats pel Parlament mitjançant votació per majoria de les tres cinquenes parts, i per un període de sis anys. El síndic major, proposat pel ple entre els seus membres, és nomenat pel president de la Generalitat per un període de tres anys renovables.

D’acord amb els termes previstos a l'Estatut d'Autonomia de 2006, al febrer del 2010 el Govern de la Generalitat aprovà una llei que ampliava les atribucions de la Sindicatura als partits polítics que actuaven a Catalunya, i enduria els requeriments de transparència.

Des de la seva creació, han estat síndics majors , Joan Josep Perulles i Bassas (1984-91), Ferran Termes i Anglès (1991-2001) i Marià Nicolàs i Ros (2002-04). El substituí en el càrrec Joan Colom i Naval, confirmat el 2007 i el 2010. Al març del 2011 fou rellevat per Jaume Amat.