sistema d’equacions

m
Matemàtiques

Conjunt d’equacions que han d’ésser satisfetes per un mateix conjunt de valors de les variables.

Si les equacions del sistema són totes de primer grau (sistemes lineals) la discussió i la resolució són obtingudes pel teorema de Rouché-Frobenius i la regla de Cramer.