sistema penitenciari

m
Dret penal

Conjunt de mètodes adoptats modernament per a càstig i correcció dels penats amb vista a una tasca reformadora, com també el règim i els serveis dels establiments destinats a aquest fi.

Des de l’1 de gener de 1984 Catalunya té transferides les competències en matèria de serveis penitenciaris. Aquestes competències (les úniques a ser transferides a una Comunitat Autònoma espanyola) faculten la Generalitat de Catalunya per a coordinar i supervisar la implantació de polítiques en aquest àmbit en el marc de la normativa penitenciària estatal, continguda a la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària, reformada l’any 2003. La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia és l’encarregada d’implantar les propostes, els plans i els programes per a la seva execució. La competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria penitenciària de la Generalitat de Catalunya és recollida en l’Estatut de Catalunya del 2006, i inclou la capacitat per a dictar disposicions que adaptin la normativa penitenciària a la realitat social de Catalunya, la totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària, la planificació, la construcció i la reforma dels centres penitenciaris en el seu territori, l’administració i la gestió patrimonial dels immobles i dels equipaments adscrits a l’administració penitenciària, i la planificació i l’organització del treball remunerat de la població reclusa. Així mateix, la Generalitat pot emetre informes en el procediment d’atorgament d’indults que correspon al govern de l’Estat.