sistema Rh

m
Biologia

Sistema de classificació dels grups sanguinis a partir del factor Rh, evidenciat en eritròcits humans gràcies a un sèrum antiglòbuls vermells de Macaca rhesus.

És basat en la presència o l’absència dels aglutinògens anomenats Rh o D, rh´ o C, rh´´ o E, hr´ o c i hr´´ o e, per les nomenclatures de Wiener i Fisher respectivament, en els eritròcits, i d’aglutinines per a cadascun d’ells. Tots aquests aglutinògens estan estretament lligats en l’origen genètic, puix els gens que els codifiquen estan lligats. Són del grup Rh-positiu tots els individus que genotípicament tenen l’al·lel dominant D i que, per tant, posseeixen l’aglutinogen D en els eritròcits, i del grup Rh-negatiu els individus que són homozigots per l’al·lel recessiu d i que no posseeixen l’aglutinogen D, però que són capaços de desenvolupar, aglutinines per a aquest aglutinogen un cop hi han estat posats en contacte. L’antigen D és el que indueix més anticossos de tota la sèrie, i el que causa amb més freqüència reaccions d’incompatibilitat. La creació d’aglutinines per part dels individus del grup Rh-negatiu s’engega després d’una transfusió de sang procedent d’individus de l’altre grup, o en el cas de les dones embarassades pertanyents al grup Rh-negatiu que porten un fill Rh-positiu, ja que els antígens poden creuar la placenta i desenvolupar anticossos que poden perjudicar els fetus Rh-positiu (eritroblastosi fetal). S'escau que la freqüència amb què es presenta el grup Rh-negatiu és més alta entre el poble basc que entre els altres pobles d’Europa.

Reaccions més freqüents en posar en contacte mostres de sang amb els antisèrums específics

antisèrums grups
R0 (D) rh’ (C) hr’ (c) rh'' (E) hr'' (e) Wiener Fisher i Race Freqüències (%) *
+ - + - + Rh0 ccDee 2,3
+ + - - + Rh1Rh1 CCDee 19,3
+ + + - + Rh1rh CcDee 36,2
+ - + + - Rh2Rh2 ccDEE 2,1
+ - + + + Rh2rh ccDEe 10,9
+ + + + + Rh1Rh2 CcDEe 12,3
total Rh+ 83,1
- - + - + rh ccddee 15,2
- + + - + rh'rh Ccddee 0,8
- - + + + rh''rh ccddEe 0,7
total Rh- 16,7
* a l’Europa Occidental