sovnarkhoz

m
Història
Política

Consells, vigents en 1957-65, encarregats de la gestió de l’economia en cadascuna de les repúbliques de l’URSS.

El seu objectiu fonamental era la introducció d’una certa autonomia de gestió regional en el sistema de planificació central. El perill d’un cert protagonisme dels interessos locals enfront dels estatals portà a successives reorganitzacions d’aquests consells, que foren finalment abolits en tornar a l’organització dels afers econòmics en ministeris amb competència per branques en lloc de per zones.