sucre reductor

m
Alimentació

Sucre que té un carbonil lliure, com la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa, etc, i que en determinades condicions redueix sals cúpriques en l’anàlisi de sucres dels aliments pel mètode de Fehling i els seus derivats.