tambor

m
Art
Construcció i obres públiques

Cadascuna de les peces del fust d’una columna que no és monolítica.