targeta perforada

f
Tecnologia

targeta perforada

Cartolina rectangular en la qual són enregistrades dades numèriques o alfabètiques o ambdues alhora en forma de forats disposats d’acord amb un codi preestablert.

Les targetes perforades són normalitzades, i les més comunes tenen unes dimensions de 187 mm de llargada per 82 d’amplada i porten impreses 80 columnes verticals, en cadascuna de les quals consten les xifres del 0 al 9; un espai lliure permet d’enregistrar les referències i d’altres dades. Algunes targetes, més petites, tenen 21, 40 o 65 columnes de xifres. Per tal d’enregistrar quantitats, són perforades, d’esquerra a dreta, i una per columna, les corresponents xifres, en l’ordre normal de lectura. Per a escriure texts o lletres separades hom empra un codi que atribueix a cada lletra dues perforacions per columna. La perforació de les targetes és efectuada amb les perforadores , i la lectura és feta amb les tabuladores . Unes altres màquines emprades en el maneig de les targetes perforades són les classificadores , que permeten d’extreure totes les targetes que compleixen unes determinades condicions o de reunir en un sol fitxer les targetes procedents de diverses classificacions. Les targetes perforades són molt emprades en estadística, en l’elaboració de nòmines, en l’anàlisi i tractament d’estocs, en facturació, etc.