taula

f
Història

Moble i lloc on el carnisser tallava i venia la carn.